ਗੋਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਕੇ ਭੜਕਿਆ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਕਰ

Video Duration: 00:03:42 Video Upload Date: 2021-08-03 16:16:17 Video Views: 148 Video Rating: 4.55 Vidoe Likes: 10 Video Dislikes: 1 ਗੋਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਕੇ ਭੜਕਿਆ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ …

Read More

ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ | Ep 82 | Aalhna | Punjabi Web Series

Video Duration: 00:04:23 Video Upload Date: 2021-08-03 09:00:00 Video Views: 447 Video Rating: 4.06 Vidoe Likes: 13 Video Dislikes: 3 ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ …

Read More

ਨੰਨ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੇਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚੀ ਅਤਰੋ ਦੀ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚ-ਧੂੰਹ | Rana Ranbir | Chachi Atro

Video Duration: 00:03:07 Video Upload Date: 2021-08-02 16:00:13 Video Views: 128 Video Rating: 5.00 Vidoe Likes: 16 Video Dislikes: 0 ਨੰਨ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੇਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚੀ ਅਤਰੋ ਦੀ ਕਰਦਾ …

Read More

ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ | Ep 81 | Aalhna | Punjabi Web Series

Video Duration: 00:04:31 Video Upload Date: 2021-08-02 09:00:07 Video Views: 463 Video Rating: 4.64 Vidoe Likes: 13 Video Dislikes: 1 ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ …

Read More

ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ | Ep 80 | Aalhna | Punjabi Web Series

Video Duration: 00:05:50 Video Upload Date: 2021-08-01 09:00:15 Video Views: 432 Video Rating: 4.69 Vidoe Likes: 15 Video Dislikes: 1 ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ …

Read More

ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ | Ep 79 | Aalhna | Punjabi Web Series

Video Duration: 00:06:22 Video Upload Date: 2021-07-31 09:00:06 Video Views: 478 Video Rating: 4.47 Vidoe Likes: 17 Video Dislikes: 2 ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ …

Read More