ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ

Video Duration: 00:08:18
Video Upload Date: 2021-02-24 13:31:07
Video Views: 4561
Video Rating: 4.85
Vidoe Likes: 167
Video Dislikes: 5

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *