ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਾਇਆ


Video Duration: 00:16:56
Video Upload Date: 2021-09-24 17:25:32
Video Views: 384
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 12
Video Dislikes: 0

ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਾਇਆ

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →