ਜਿਸ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ CM ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਪੀਕੇ ਆਏ ਚਾਹ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਉ, ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰੋਗੇ ਮਾਣ


Video Duration: 00:12:47
Video Upload Date: 2021-09-24 15:26:41
Video Views: 1873
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 122
Video Dislikes: 0

ਜਿਸ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ CM ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਪੀਕੇ ਆਏ ਚਾਹ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਉ, ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰੋਗੇ ਮਾਣ

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →