66 ਸਾਲਾ Kulwant Pannu ਨੂੰ,Fitness ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤ, Police, Army ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ FreeTraining


Video Duration: 00:23:09
Video Upload Date: 2021-09-21 18:04:09
Video Views: 2351
Video Rating: 4.86
Vidoe Likes: 35
Video Dislikes: 1

66 ਸਾਲਾ Kulwant Pannu ਨੂੰ,Fitness ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤ, Police, Army ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ FreeTraining

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →