ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਤੋੜਤਾ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਦਾ ਗੇਟ LIVE


Video Duration: 00:05:53
Video Upload Date: 2021-07-25 18:45:01
Video Views: 251
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 39
Video Dislikes: 0

ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਤੋੜਤਾ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਦਾ ਗੇਟ LIVE

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *