ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ LIVE ਸੈਸ਼ਨ


Video Duration: 01:15:26
Video Upload Date: 2021-07-22 14:40:07
Video Views: 3128
Video Rating: 4.94
Vidoe Likes: 386
Video Dislikes: 5

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ LIVE ਸੈਸ਼ਨ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *