ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਵਾਨੀ, ਹੁਣ ਨੀਂ ਹਟਦੇ ਪਿੱਛੇ


Video Duration: 00:13:20
Video Upload Date: 2021-07-22 12:59:49
Video Views: 76
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 5
Video Dislikes: 0

ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਵਾਨੀ, ਹੁਣ ਨੀਂ ਹਟਦੇ ਪਿੱਛੇ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *