ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਊ ਸੱਚ


Video Duration: 00:10:41
Video Upload Date: 2021-06-14 17:00:11
Video Views: 137
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 12
Video Dislikes: 0

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਊ ਸੱਚ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *