ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ


Video Duration: 00:06:15
Video Upload Date: 2021-06-14 08:13:39
Video Views: 3028
Video Rating: 4.88
Vidoe Likes: 322
Video Dislikes: 8

ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਵ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *