ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਕਰਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ, ਜਿਸਦਾ ਸੀ ਡਰ !ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ !


Video Duration: 00:06:53
Video Upload Date: 2021-06-13 22:30:14
Video Views: 2081
Video Rating: 4.72
Vidoe Likes: 34
Video Dislikes: 2

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਕਰਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ, ਜਿਸਦਾ ਸੀ ਡਰ !ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਡਰੀ ਸਰਕਾਰ !

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *