ਕਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਐਧਰ ਆਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ


Video Duration: 00:05:51
Video Upload Date: 2021-06-14 11:14:28
Video Views: 440
Video Rating: 3.98
Vidoe Likes: 35
Video Dislikes: 9

ਕਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਐਧਰ ਆਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *