1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ Captain ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਜਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ !


Video Duration:
Video Upload Date: 2021-06-13 11:30:35
Video Views:
Video Rating:
Vidoe Likes: [vid_likes]
Video Dislikes: [vid_dislikes]

1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ Captain ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਜਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ !

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *