ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੇ.ਈ.ਜੇ.ਈ. ਆਪ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ.ਸੀ.ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਕ ਆਰੋਪ


Video Duration: 00:11:47
Video Upload Date: 2021-06-11 15:22:05
Video Views: 203
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 5
Video Dislikes: 0

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੇ.ਈ.ਜੇ.ਈ. ਆਪ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ.ਸੀ.ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਕ ਆਰੋਪ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *