ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਆਇਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ


Video Duration: 00:06:57
Video Upload Date: 2021-06-11 18:04:12
Video Views: 145
Video Rating: 4.44
Vidoe Likes: 8
Video Dislikes: 1

ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਆਇਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਹੁਣ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *