ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨਲਕੇ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, 20 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ


Video Duration: 00:09:12
Video Upload Date: 2021-06-11 17:05:07
Video Views: 225
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 25
Video Dislikes: 0

ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨਲਕੇ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, 20 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *