12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ LIVE


Video Duration: 00:02:10
Video Upload Date: 2021-06-11 14:03:58
Video Views: 224
Video Rating: 4.53
Vidoe Likes: 29
Video Dislikes: 3

12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ LIVE

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *