ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਤਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਲੀ


Video Duration: 00:13:32
Video Upload Date: 2021-06-11 09:00:13
Video Views: 4028
Video Rating: 4.92
Vidoe Likes: 176
Video Dislikes: 3

ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਤਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਲੀ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *