ਚਲਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜਾ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ


Video Duration: 00:03:25
Video Upload Date: 2021-06-11 13:00:32
Video Views: 100
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 10
Video Dislikes: 0

ਚਲਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜਾ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *