ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ, ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਬਸ ਇੱਕ ਉੱਡੇ ਨੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ


Video Duration: 00:06:25
Video Upload Date: 2021-06-11 12:02:48
Video Views: 403
Video Rating: 4.90
Vidoe Likes: 51
Video Dislikes: 1

ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ, ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਬਸ ਇੱਕ ਉੱਡੇ ਨੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *