ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ


Video Duration: 00:48:55
Video Upload Date: 2021-04-30 22:30:21
Video Views: 2045
Video Rating: 4.74
Vidoe Likes: 55
Video Dislikes: 3

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *