ਬਟਾਲਾ : 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੱਤਾ


Video Duration:
Video Upload Date: 2021-03-31 22:38:29
Video Views:
Video Rating:
Vidoe Likes: [vid_likes]
Video Dislikes: [vid_dislikes]

ਬਟਾਲਾ : 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੱਤਾ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *